Home / CSR / โครงการปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 54

โครงการปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 54

ติดแก๊สเดือนตุลาคม ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อย่างที่ได้ทราบกันดีทางสื่อต่างๆ และหน้าหนังสือพิมพ์ อุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ของประเทศไทย ส่งผลกระทบในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้พี่น้องชาวไทยส่วนหนึ่งประสบปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดแคลนอาหาร ยารักษาโรคและเครื่องอุปโภคบริโภค ทาง THAIGASCAR จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้วยโครงการปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2554 จาก THAIGASCAR โดยลูกค้าทุกท่าน ที่ดำเนินการติดแก๊สรถยนต์ ภายในเดือนตุลาคม 2554 ทาง THAIGASCAR จะทำการมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากลูกค้า ทันที 200 บาทต่อคัน ทุกๆคัน ผ่านบัญชีรายการครอบครัวข่าว 3 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับ THAIGASCAR

รายชื่อผู้ร่วมบริจาคช่วยเหลือกับ THAIGASCAR

 

 

 

 

1. คุณกิติพงศ์ หีตเสมียน บริจาคเงิน 200 บาท

2. น.ต.มานพ สุขเอี่ยม บริจาคเงิน 200 บาท

3. บ.เคลียร์ วอเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด บริจาคเงิน 200 บาท

4. คุณจนากร สวนสวัสดิ์ บริจาคเงิน 200 บาท

5. คุณชัยพร พวงเงิน บริจาคเงิน 200 บาท

3. คุณพัทธนันท์ สุขเกษม บริจาคเงิน 200 บาท

7. คุณพิชัย แสนละเอียด บริจาคเงิน 200 บาท

8. คุณสมชาย เชื้อคงคำ บริจาคเงิน 200 บาท

9. คุณเนาวรัตน์ เกรียงไกรกุล บริจาคเงิน 200 บาท

10. คุณณัฐพล พิลาศลักษณ์ บริจาคเงิน 200 บาท

11. คุณอภินพ ใจเย็น บริจาคเงิน 200 บาท

12. คุณไพศาล สรเลขกิตติ บริจาคเงิน 200 บาท

13. คุณบรรพต พรมโสฬส บริจาคเงิน 200 บาท

14. คุณพนิต ชอบชน บริจาคเงิน 200 บาท

15. บริษัท ดีไซน์เมทัล จำกัด บริจาคเงิน 200 บาท

16. ร.ต.ท.กอบชัย โตอ่อน บริจาคเงิน 200 บาท

17. คุณพรศักดิ์ โพธิ์แก้วบริจาคเงิน 200 บาท

18. คุณเสกสรรค์ ฉัตรรัตนมาลัยบริจาคเงิน 200 บาท

19. คุณสมชัย คิ้วสุวรรณศรีบริจาคเงิน 200 บาท

20. คุณพิเชษฐ์ อ่อนจันทร์ บริจาคเงิน 200 บาท

21. คุณวิสรร บัลลังก์ บริจาคเงิน 200 บาท

22. คุณณัฐพงศ์ เสมาทองบริจาคเงิน 200 บาท

23. คุณชัยณรงค์ บุญชมภูบริจาคเงิน 200 บาท

24. คุณสรรเสริญ วัชรโยธินบริจาคเงิน 200 บาท

25. คุณธนา โก๊ะเจริญบริจาคเงิน 200 บาท

26. คุณสันติศักดิ์ แสวงทรัพย์บริจาคเงิน 200 บาท

27. คุณฤทธิเมธ สวัสดีบริจาคเงิน 200 บาท

28. คุณสมศักดิ์ จันทราวัฒน์บริจาคเงิน 200 บาท

29. คุณบัญชา ชะนาบริจาคเงิน 200 บาท

30. บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด บริจาคเงิน 200 บาท

31. คุณอาชวะ เมาลานนท์ บริจาคเงิน 200 บาท

32. คุณอรรถวิทย์ ธนารักษ์บริจาคเงิน 200 บาท

33. คุณพันธุ์เทพ ทองมาบริจาคเงิน 200 บาท

34. คุณจุมพล กมลศรีบริจาคเงิน 200 บาท

35. คุณฤทธิเมธ สวัสดีบริจาคเงิน 200 บาท

36. น.ท.หิรัญ นวลอรุณบริจาคเงิน 200 บาท

37. คุณสิทธิรัตน์ วรกิตติวณิชกุล บริจาคเงิน 200 บาท

38. คุณวันชัย หงษ์แสนยาธรรมบริจาคเงิน 200 บาท

39. คุณมนูญ พุทธวงศ์บริจาคเงิน 200 บาท

40. คุณรชาภา สร้อยเสนาะบริจาคเงิน 200 บาท

41. คุณสาธิต อนันธวัชบริจาคเงิน 200 บาท

42. คุณปรเมศร์ จิตต์ศิริบริจาคเงิน 200 บาท

43. คุณชลอม นิพลรัมย์บริจาคเงิน 200 บาท

44. คุณนนท์นริฐ เหล่าเจริญธนาศิริบริจาคเงิน 200 บาท

45. คุณอัญชลี อมรทวีชัยบริจาคเงิน 200 บาท

46. คุณวิภัตติ์ วัชรประทีปกุล บริจาคเงิน 200 บาท

47. คุณคุระวี ดูเบ? บริจาคเงิน 200 บาท

48. คุณประดิษ เวชสุวรรณ์บริจาคเงิน 200 บาท

49. คุณบุญศักดิ์ ตั้งคำเจริญ บริจาคเงิน 200 บาท

50. คุณประเสริฐ ทองไหลมาบริจาคเงิน 200 บาท

51. คุณประสงค์ แซ่ตั้งบริจาคเงิน 200 บาท

52. คุณณนฤโชติ บุตรดีบริจาคเงิน 200 บาท

53. คุณธีรศักดิ์ เวชศาสตร์บริจาคเงิน 200 บาท

52. คุณชนธัญ จันเขียวบริจาคเงิน 200 บาท

54. คุณน้ำค้าง พรรณชลาบริจาคเงิน 200 บาท

55. คุณพัทธนันท์ จันทร์ทองแก้วบริจาคเงิน 200 บาท

56. คุณธีรพงศ์ สุมประพาฬบริจาคเงิน 200 บาท

57. คุณทองเพียร ยาหอมบริจาคเงิน 200 บาท

58. พ.ต.ท.ศักดิธัช วันจารึก บริจาคเงิน 200 บาท

59. คุณแช่ม เพ็ญเภา บริจาคเงิน 200 บาท

60. คุณอานุภาพ จันทร์ขจรบริจาคเงิน ? 200 บาท

61. คุณวันชัย พันทาบริจาคเงิน 200 บาท

62. คุณวีระยุทธ แก้วรอดบริจาคเงิน 200 บาท

ยอดรวมบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม จากลูกค้า THAIGASCAR

THAIGASCAR รายได้จากการติดแก๊ส บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม 54

ณ วันนี้ 1 พ.ย. 2554 มวลน้ำก้อนใหญ่ยังคงโอบล้อมกรุงเทพมหานครและจังหวัด

จาำกข่าวที่ฟังดูแล้วไกลตัว กลายเป็นว่าวันนี้ มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง

ของประเทศไทยได้เดินทางมาเคาะประตูบ้านของเราแล้ว

THAIGASCAR รายได้จากการติดแก๊ส บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม 54

หลังจากรวบรวมเงินได้ครบตามที่ได้แจ้งไว้ ทางทีมงานจึงได้เดินทางมายังช่อง 3

เพื่อบริจาคเงิน สิ่งแรกที่ได้เห็นจะพบเต็นท์รับบริจาคของครอบครัวข่าว 3 พร้อม

ผู้คนจำนวนมากที่เดินทางมาเพื่อบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมครับ

THAIGASCAR รายได้จากการติดแก๊ส บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม 54

เดินเข้าไปข้างในเต็นท์พบกับผู้คนมากมายครับ มาจากทั่วสารทิศ ภาพที่เราเห็นคือ

บางท่านก็อาสาทำอาหารกล่องมาให้ บางท่านก็หอบหิ้วข้าวสาร อาหารแห้ง นมผงเด็ก

และสิ่งของจำเป็นมาให้ บางท่านเดินทางมาไกลจากต่างจังหวัด เช่นพี่ท่านนึงขับ

รถกระบะมาจากระยอง บรรทุกปลากระป๋องมาเต็มคันรถ เพื่อนำปลากระป๋องจาก

โรงงานของตัวเองมาบริจาค เป็นภาพที่น่าประทับใจ ซึ่งแสดงให้เห็นน้ำใจของคนไทย

ในยามยากครับ

THAIGASCAR รายได้จากการติดแก๊ส บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม 54

เดินไปเดินมาก็หลายรอบ หาโต๊ะรับบริจาคเงินไม่เจอซักที ถามใครก็ไม่ทราบ

เพราะต่างก็เพิ่งมาถึงเหมือนกัน จนกระทั่งหันไปจ๊ะเอ๋กับคุณพี่ท่านนี้ครับ

คุณชิบ จิตนิยม ผู้ดำเนินรายการ World Focus ทางช่อง 3 ครับ

ต้องขอขอบพระคุณคุณชิบมาก ที่อาสาพาไปส่งยังโต๊ะรับบริจาคด้วยตนเองเลย

THAIGASCAR รายได้จากการติดแก๊ส บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม 54

ในระหว่างทางที่เดินตามคุณชิบ เข้าไปยังจุดรับบริจาค จะพบกับอาสาสมัครจำนวน

มากกำลังส่งของต่อกันเป็นทอดๆ เพื่อนำของที่ได้รับบริจาคมาบรรจุเป็นถุงยังชีพ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่ออีกทีครับ

THAIGASCAR รายได้จากการติดแก๊ส บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม 54

ทีมงานอาสาสมัครนั่งพักหลังจากแพคถุงยังชีพเสร็จครับ เหนื่อยกันไม่ใช่น้อย

แต่มากันด้วยรอยยิ้มทุกคน

THAIGASCAR รายได้จากการติดแก๊ส บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม 54

สำหรับพระเอกตัวจริงของงานนี้ ขอยกให้ “กองทัพบก” ไม่ว่าพื้นที่ประสบอุทกภัย

จะเข้าถึังอย่างยากลำบากเพียงไหน จะเห็นภาพทหารไทยของเราจะเป็นผู้เสียสละ

เสี่ยงชีวิตลงพื้นที่ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกๆพื้นที่

THAIGASCAR รายได้จากการติดแก๊ส บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม 54

ถุงยังชีพที่รอการลำเลียงขึ้นรถขนส่ง เพื่อออกไปแจกยังพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัยครับ

THAIGASCAR รายได้จากการติดแก๊ส บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม 54

มีทั้งดารา อาสาสมัคร และทหารที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันส่งต่อถุงยังชีพ ไปยังรถขนส่งครับ

THAIGASCAR รายได้จากการติดแก๊ส บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม 54

บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม 54

 

สำหรับโครงการปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 54 ครั้งนี้ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยร่วมบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทาง THAIGASCAR เอง ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกท่าน ให้ทุกท่านสามารถลุกขึ้นสู้ต่อไป ในครั้งนี้ แล้วเราจะฝ่าวิกฤติครั้งนี้ของประเทศไทยไปได้ด้วยกันครับ

ปล. สำหรับหลายๆท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและไม่แน่ใจว่าตัวเองอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม มีคลิปการเตรียมตัวรับมือซึ่งเข้าใจง่ายมาแนะนำ 2 อันด้านล่างนี้ครับ

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *